ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A ZEEWA.IO SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(melléklet: Adatkezelési Szabályzat)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a zeewa.io használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció során tett nyilatkozattal, továbbá a zeewa.io szolgáltatásainak használatával a Felhasználó és a zeewa.io fenntartója, a Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány (2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 37. Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0012433, adószám: 18903221-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató) között online szerződés jön létre.

A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást valamennyi felhasználónak, a felhasználó által megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Zeewa.io használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Fogalom meghatározások:

zeewa.io: Internetes portál, amely a www.zeewa.io címen elérhető. A portál tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató;

Zeewa: a zero emission és a waste management szavakból álló, a termelt hulladékok mennyiségének csökkentésére, egy tisztább környezetre utaló mozaikszó, melynek jelentése egyben a zeewa.io célja is. Ennek a megvalósításához adományokat gyűjt a zeewa.io felhasználásával;

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki a zeewa.io oldalon regisztrál vagy regisztráció nélkül, de adatokat ad meg;

Adomány: a zeewa.io olalon, a felhasználó által pénzbefizetés útján vagy virtuális tárcából célirányosan, vagy általános felhasználásra eljuttatott összeg.

Bejelentés: illegális hulladéklerakás jelentése, a zeewa.io felületén a bejelentés funkció használatával;

Hulladékvadászat: illegális hulladéklerakások felfedezése, bejelentése, eltakaritásban való részvétel;

Hulladékvadász: az a zeewa.io felhasználó, mely a zeewa.io oldalon rögzitett módon hulladékvadászatot végez;

Cél: egy illegális hulladéklerakás eltakarításának a teljes költsége;

Token: token=zseton. A zeewa token (ZWA) egy virtuális fizetőeszköz, mely a hulladékvadászok jutalmazására lett létrehozva. A zeewa tokenek úgynevezett Go20 tokenek és a GoChain blokkláncon, találhatók. A tokenek a beérkező adományok alapján kerülnek kibocsátásra;

Okos szerződés: az okos szerződés egy olyan különleges eljárás, amely a blokklánc technológiát használva a szerződés tárgyalását vagy teljesítését célozza, ellenőrzi vagy végrehajtja. Lehetővé teszi hiteles tranzakciók végrehajtását harmadik fél közreműködése nélkül. A tranzakciók transzparensek, nyomon követhetők és visszafordíthatatlanok. Tartalmazzák a szerzödési feltételeket és autómatikusan végrehajtják azokat. A zeewa.io hulladékvadász felületén a felhasználóknak esemény létrehozásakor lehetősége van okos szerződés létrehozására.

Patrónus: az a zeewa.io felhasználó, aki hulladékvadászokat egyénileg is támogat a zeewa.io oldalon elhelyezett adománnyal;

Közösség: a zeewa.io oldal felhasználói, egy környezettudatos és jövőbe mutató üzenet hírvivői;

 

1. Regisztráció

A zeewa.io szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, természetes  személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. 14 éven aluli természetes személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy minden esetben a saját, gazdálkodó szervezet regisztrációja esetén az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a zeewa.io rendszeréből kitiltani.

A Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókhoz való hozzáférést határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

2. Tartalom

Az Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által esetlegesen okozott mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A zeewa.io oldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben a zeewa.io oldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az adott tartalmat eltávolíthatja. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Szolgáltató fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy tartalom, információ törlésére, amely a Szolgáltató saját értelmezése szerint kifogásolhatónak talál és/vagy ha másokat sértő, tisztességtelen, erőszakos, erkölcstelen, trágár, rasszista, rágalmazó, félrevezető, megtévesztő vagy bármilyen jogszabályba ütköző tartalmat hordoz. A kizárással vagy törléssel kapcsolatban a Felhasználó semmiféle kártérítési igénnyel vagy jogorvoslati kérelemmel nem élhet.

3. Adományok befizetése és felhasználása

A Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Felhasználók az oldalon feltüntetett illegális hulladéklerakások és a hulladékvadászok számára adományokat fizethessenek be a Cél megvalósításának érdekében. A Szolgáltató többféle befizetési módot is biztosít, mint bankkártyás fizetés, banki utalás, telefonhívás, kriptó és mikro befizetések.

Az adományok az adott esemény, hulladékvadászat, hulladékvadász számára kerülnek kiutalásra. Amennyiben egy esemény nem éri el a célösszeget a Szolgáltató azt felhasználja hasonló Cél elérése érdekében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók felé az eseményeknél más felhasználók által tett felajánlások befizetésének elmaradásával, továbbá az eseményben elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban, illetve a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hulladékvadászok által tett vállalások teljesüléséért sem.

 

 

4. Személyes adatok védelme

 

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Szabályzatban foglalt módon kezelheti, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Szolgáltató egyes funkciók működtetése során csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és az adott funkció működtetéséhez szükségesek, így többek között:

- a regisztrált felhasználók adatai elérhetőek lehetnek egy adott eseményben annak érdekében, hogy az adománygyűjtéshez kapcsolódó egyéb egyeztetéseket a hulladékvadászok egymás között közvetlenül megtehessék;

5. Reklamáció, kapcsolattartás

A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban a [email protected] e-mail címen fogadja. A panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

6. Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amennyiben az a Felhasználó zeewa.io használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az Szolgáltató írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.

 

7. Szavatosság kizárása

Az Szolgáltató, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az zeewa,io oldalon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget az egyes Felhasználók által tanúsított magatartásért.

Az zeewa.io oldalon vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az zeewa.io oldalon megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára budapesti illetékességű bíróságot jelölnek ki.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Jelen dokumentum az ÁSZF 2019. október 1. napjától hatályos verziója.

8. Ismétlődő fizetés

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (zeewa.io) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány © Minden jog fenntartva!